HTML Escape Code/Characters:The Code of Blogging

HTML Escape Code/Characters

If you need to display HTML CODE / TAGS within your HTML document. Here is a complete list of HTML Escape codes / Embed Code you can use to display an HTML TAGS properly.

Note: For future reference. I created a central page for similar charts/tables at this location

Symbol Code Alias Symbol Code Alias
  € à à à
Space     á á á
! !   â â â
" " " ã ã ã
# #   ä ä ä
$ $   å å å
% %   æ æ æ
& & & ç ç ç
' '   è è è
( (   é é é
) )   ê ê ê
* *   ë ë ë
+ +   ì ì ì
, ,   í &#237 í
- -   î î î
. .   ï ï ï
/ /   ð ð ð
0 0   ñ ñ ñ
1 1   ò ò ò
2 2   ó ó ó
3 3   ô ô ô
4 4   õ õ õ
5 5   ö ö ö
6 6   ÷ ÷ ÷
7 7   ø ø ø
8 8   ù ù ù
9 9   ú ú ú
: :   û û û
; &#59;   ü ü ü
< &#60; &lt; ý &#253; &yacute;
= &#61;   þ &#254; &thorn;
> &#62; &gt; ÿ &#255;  
? &#63;   Ā &#256;  
@ &#64;   ā &#257;  
A &#65;   Ă &#258;  
B &#66;   ă &#259;  
C &#67;   Ą &#260;  
D &#68;   ą &#261;  
E &#69;   Ć &#262;  
F &#70;   ć &#263;  
G &#71;   Ĉ &#264;  
H &#72;   ĉ &#265;  
I &#73;   Ċ &#266;  
J &#74;   ċ &#267;  
K &#75;   Č &#268;  
L &#76;   č &#269;  
M &#77;   Ď &#270;  
N &#78;   ď &#271;  
O &#79;   Đ &#272;  
P &#80;   đ &#273;  
Q &#81;   Ē &#274;  
R &#82;   ē &#275;  
S &#83;   Ĕ &#276;  
T &#84;   ĕ &#277  
U &#85;   Ė &#278;  
V &#86;   ė &#279;  
W &#87;   Ę &#280;  
X &#88;   ę &#281;  
Y &#89;   Ě &#282;  
Z &#90;   ě &#283;  
[ &#91;   Ĝ &#284;  
\ &#92;   ĝ &#285;  
] &#93;   Ğ &#286;  
^ &#94;   ğ &#287;  
_ &#95;   Ġ &#288;  
` &#96;   ġ &#289;  
a &#97;   Ģ &#290;  
b &#98;   ģ &#291;  
c &#99;   Ĥ &#292;  
d &#100;   ĥ &#293;  
e &#101;   Ħ &#294;  
f &#102;   ħ &#295;  
g &#103;   Ĩ &#296;  
h &#104;   ĩ &#297;  
i &#105;   Ī &#298;  
j &#106;   ī &#299;  
k &#107;   Ĭ &#300;  
l &#108;   ĭ &#301;  
m &#109;   Į &#302;  
n &#110;   į &#303;  
o &#111;   İ &#304;  
p &#112;   ı &#305;  
q &#113;   IJ &#306;  
r &#114;   ij &#307;  
s &#115;   Ĵ &#308;  
t &#116;   ĵ &#309;  
u &#117;   Ķ &#310;  
v &#118;   ķ &#311;  
w &#119;   ĸ &#312;  
x &#120;   Ĺ &#313;  
y &#121;   ĺ &#314;  
z &#122;   Ļ &#315;  
{ &#123;   ļ &#316;  
| &#124;   Ľ &#317  
} &#125;   ľ &#318;  
~ &#126;   Ŀ &#319;  
Non-breaking space &#160; &nbsp; ŀ &#320;  
¡ &#161; &iexcl; Ł &#321;  
¢ &#162; &cent; ł &#322;  
£ &#163; &pound; Ń &#323;  
¤ &#164; &curren; ń &#324;  
¥ &#165; &yen; Ņ &#325;  
¦ &#166; &brvbar; ņ &#326;  
§ &#167; &sect; Ň &#327;  
¨ &#168; &uml; ň &#328;  
© &#169; &copy; ʼn &#329;  
ª &#170; &ordf; Ŋ &#330;  
« &#171;   ŋ &#331;  
¬ &#172; &not; Ō &#332;  
­ &#173; &shy; ō &#333;  
® &#174; &reg; Ŏ &#334;  
¯ &#175; &macr; ŏ &#335;  
° &#176; &deg; Ő &#336;  
± &#177; &plusmn; ő &#337;  
² &#178; &sup2; Œ &#338;  
³ &#179; &sup3; œ &#339;  
´ &#180; &acute; Ŕ &#340;  
µ &#181; &micro; ŕ &#341;  
&#182; &para; Ŗ &#342;  
· &#183; &middot; ŗ &#343;  
¸ &#184; &cedil; Ř &#344;  
¹ &#185; &sup1; ř &#345;  
º &#186; &ordm; Ś &#346;  
» &#187; &raquo; ś &#347;  
¼ &#188; &frac14; Ŝ &#348;  
½ &#189; &frac12; ŝ &#349;  
¾ &#190; &frac34; Ş &#350;  
¿ &#191; &iquest; ş &#351;  
À &#192; &Agrave; Š &#352;  
Á &#193; &Aacute; š &#353;  
 &#194; Â Ţ &#354;  
à &#195; &Atilde; ţ &#355;  
Ä &#196; &Auml; Ť &#356;  
Å &#197 &Aring; ť &#577;  
Æ &#198; &AElig; Ŧ &#358;  
Ç &#199; &Ccedil; ŧ &#359;  
È &#200; &Egrave; Ũ &#360;  
É &#201; &Eacute; ũ &#361;  
Ê &#202; &Ecirc; Ū &#362;  
Ë &#203; Ë ū &#363;  
Ì &#204; &Igrave; Ŭ &#364;  
Í &#205; &Iacute; ŭ &#365;  
Î &#206; &Icirc; Ů &#366;  
Ï &#207; &Iuml; ů &#367;  
Ð &#208; &ETH; Ű &#368;  
Ñ &#209; &Ntilde; ű &#369;  
Ò &#210; &Ograve; Ų &#370;  
Ó &#211; &Oacute; ų &#371;  
Ô &#212; &Ocirc; Ŵ &#372;  
Õ &#213; &Otilde; ŵ &#373;  
Ö &#214; &Ouml; Ŷ &#374;  
× &#215; &times; ŷ &#375;  
Ø &#216; &Oslash; Ÿ &#376;  
Ù &#217; &Ugrave; Ź &#377  
Ú &#218; &Uacute; ź &#378;  
Û &#219; &Ucirc; Ż &#379;  
Ü &#220; &Uuml; ż &#380;  
Ý &#221; &Yacute; Ž &#381;  
Þ &#222; &THORN; ž &#382;  
ß &#223; &szlig; ſ &#383;  
Bookmark and Share

 

Circle of Friends